Извънкласни дейности

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

1. Български език и литература – СИП
• БЕЛ – СИП –6 клас
- ръководител  г - жа  Невяна Манова
- подпомагане ранната подготовка на шестокласниците за външно оценяване
-учениците се насърчават да развиват  и  усъвършенстват  уменията си, да извличат информация от писмени текстове, изображения, таблици, схеми

-учат се да намират и интерпретират информация по определена тема от няколко източника

• БЕЛ – СИП –  7 клас
- ръководител – г- жа  Пенка Събева
- задълбочаване и разширяване знанията на учениците,  повишаване техния интерес  към  българския език и литература
- състезанията по изразително четене, разказване и драматизиране допринасят за усъвършенстването на речево-комуникативните способности на седмокласниците и обогатяването на техния речник

- диктовките, редактирането на готови текстове и съдаването на собствениученически текстове, анализът и поправката на допуснатите грешки, задачите с изследователски характер повишават тяхната правоговорна, правописна и пунктуационна култура, осигуряват по- големи възможности за успешното им представяне на олимпиади, литературни състезания и НВО

2. Чужди езици – СИП: английски език, немски език и руски език
2.1  Английски език – СИП

2.1.1 Подготвителна група

 • ръководител – г- жа Тетяна Юриева
 • децата от подготвителна група се забавляват учейки английски език
 • децата усвояват думи, кратки диалози, стихчета, песнички, игри с картинки и др. по различни теми

2.1.2  Начален етап

 • ръководител – г- жа Таня  Желева
 • работи се по учебната система Yazoo Starter   на издателство Longman  с индивидуално  CD
 • плавно въвеждане към изучаването на езика
 • запознаване със сипматични герои – животни и техните приключения
 • атрактивно и мутивиращо обучение чрез разнообразни упражнения, песни, игри и занимателни истории, разказани в комикси
 • итерактивни упражнения на CD и караоке версии на песни

2.1.3  Профил „Чуждоезиков – Англ. език” -СИП– 8 клас

 • ръководител – г- жа Сийка Колева
 • упражняване и затвърждаване на новопредадения учебен материал
 • развиване на четирите основни умения- четене, слушане, писане и говорене
 • часовете дават по- добра възможност и за индивидуална работа с  всеки ученик

2.2   Руски език – СИП – 4 клас

 • ръководител – г- жа Лилия Василева
 • създаване интерес у децата към руския език и руската култура
 • усвояване на елементарни речеви фрази, с които учениците да  комуникират с носители на езика
 • да умеея и пишат кратки поздравления и картички
 • да четат и разбират адаптирани текстове
 • в обучението се използват игрови методи, записи на руски език и сцениране на детски руски приказки

2.3 Немски език – СИП – 4 клас

 • ръководител – г- жа Маринела Тодорова
 • създаване у децата  положителна нагласа и мотивация при изучаване на немски език
 • формиране на начални умения за устна и писмена реч
 • учениците разиграват собствени диалози и ролеви игри

3.  Математика – СИП – 5-7 клас

 • ръководители – г- жи Гита Колева, Валентина Селенска и Стела Чочкова
 • Учебните програми за обучение са изготвени на базата на тези за ЗП и ЗИП за съответните класове, но с насоченост към развитие на математическата интуиция на учениците и превръщането на тази заложба в математически начин на мислене
 • Акцентът е поставен върху формирането на логическо мислене и развитието на наблюдателност, въображение и съобразителност
 • Застъпена е тематика, най-често срещана на математически състезания и олимпиади, с каквито е наситен календара за извънкласни дейности, както и подготвяща учениците за НВО в седми клас

4. Здравно образование - СИП -9 клас

 • ръководител – г- жа Красимира Христова

Цел на образователната програма за сексуално обучение е да утвърждава сексуалното здраве в ценностната система на младите хора и да развива необходимите знания, умения ценности, отношение и поведение за здравословен начин на живот.

 • учениците участват в училищни и извънучилищни инициативи като погдготвят кампании, изложби, състезания
 • решават казуси и творчески задачи
 • изработват и представят презентации и доклади
 • участват в дейностите по проекти на училището
 • изнасят лекции теми като: вредата от тютюнопушене, синтетични наркотици, алкохол на своите връстници "Връстници обучават връстници"

5 . Фанфарен оркестър
• ръководител г-жа Светлана Цонева
• оптимизиране на муз. възпитателния процес
• развиване на муз. изпълнителските възможности на учениците

 • акцентиране върху изпълнителските възможности на учениците
 • усъвършенстване на муз. възпитание на учениците
 • изграждане на естетически вкус към красивото  в изкуството
 • възстановяване и запазване на традициите към маршовата и патриотична песен
 • изграждане на патриотизъм  у  подрастващите
 • изграждане на любов към Родния край
 • запознаване с историята на Мартин-тромпет инструментите
 • да се научат да свирят на инструментите
 • да се направи оркестър – работа в екип

6.  Начална компютърна грамотност - СИП
• ръководители -  г-жа Марияна Колева и г-жа Ивалина Костадинова
• развиват практически знания и умения
• задълбочено работят върху приложни програми – графичен редактор, текстообработка, електронни таблици и  компютърна презентация
• работа в Интернет

 • Работа  с  PHOTOSHOP

7.  Школа по Изобразително изкуство - СИП

• ръководител г-н Здравко Тошев
• въвежда учениците  в света  изобразителното изкуство
• организира посещения  и разговори на изложби
• аранжира детски изложби
• участват в конкурси в страната и чужбина
• макетират и правят проекти за интериор и екстериор

8.Туризъм и ученически отдих

Ботево Ботево

• ръководител  -  г-н Здравко Тошев
• организира зимуване, пролетуване и летуване на морски и планински туристически бази
• провежда  пролетни, летни и зимни походи  до красиви местности

9. Шахмат - СИП- Начален етап

• ръководител  -  г-н Пламен Павлов

 • развитие на логическата мисъл
 • развитие чувството за ред и дисциплина
 • развитие на детското въображение
 • развитие на усет за предвиждане житейски ситуации

В края на учебната година децата трябва да могат:

 • свободно да местят фигурите
 • да имат начални познания за "дебют", "мителшпшл", "ендшпил"
 • да могат да дават матове с дама, топ, дама и кон, и печалба на цар и пешка срещу цар.

10. Мажоретен състав - СИП

 • ръководител  -  г-жа  Гинка  Илиева
 • Първия в града ученически мажоретен състав;
 • Основател и участник в Първия фестивал на мажоретните танци "Златен понпон" - Албена 2003;
 • Многократен носител на Втора награда от фестивала "Златен понпон";
 • Децата са организирани в две групи: Подготвителна група/ПГ/ и подрастващи /V-VII клас/.

11. Секция "Хандбал" - СИП

• ръководител  -  г-н Христомир Петков

 • Много годишни традиции и успехи в   секция "Хандбал" за момичета и момчета -V-VII клас и VIII - X клас;
 • Представителните отбори от деца, трениращи в секцията, са многократни първенци в Общински, Областни и Зонални ученически игри;
 • Три пъти участници във финали на Републикански ученически игри;
 • Момичета - със завоювано шесто и второ място;
 • Момчета - бронзови медалисти.

12. Секция "Волейбол" - СИП

• ръководител  -  г-н Димо Качивелов

 • Редовни участници в Общински и Областни първенства за момичета и момчета;
 • Момчетата V-VII клас са първенци  на Общинските, Областните  и Зонални ученически игри за учебната 2013-2014 год;
 • Участници във Финалите на Републиканските ученически игри за 2013-2014 год. Класирали се на IX -то място във финала.

Comments are closed.