Семинар „Визия за бъдещето“ в СУ „Петко Рачов Славейков“

Интерактивен семинар с презентации, работа в малки групи и различни ролеви игри се проведе в СУ „П. Р. Славейков“. Неговата идея беше да запознае младите хора с концепцията за климатична неутралност и чрез тяхната креативност и ентусиазъм да бъде разработена колективна визия за климатично неутрално бъдеще на училището. Инициативата бе част от продължаващата работа на училищния екип по проект „Визия 2045 – Училищата като двигатели за климатична неутралност в градовете“. Гости на събитието бяха Кристиян Кирилов, представител на Националния доверителен екофонд, началникът на РУО, Добрич - Светлана Василева, старши експерт по природни науки и екология в РУО, Добрич - Диана Петрова, партньори и приятели на нашето училище, бивши и настоящи учители.

Дейностите в посока реализиране на трайна енергийна ефективност за нас не са просто поредния проект, а мисия и дългосрочен ангажимент, подчерта в приветственото си слово към участници и гости директорът на училището, г-н Георги Георгиев. Постигането на хармония с природата е част от възпитателната ни стратегия като образователна институция, а намаляването на парниковите емисии допълва стремежът ни за устойчиво развитие. В това отношение СУ „П. Р. Славейков“ е едно от водещите училища в областта чрез изградената фотоволтаична система на покрива на сградата и използването на слънчевите лъчи за нагряване на вода и захранване с електричество, както и чрез прилагането на различни полезни мерки за повишаване на енергийната ефективност. За зелената идея активно работят клубовете с екологична насоченост в училището: клуб „Зелени алтернативи“, „Еко Академия“, „Активни заедно“, а учениците ни успешно и с готовност се включват в различни еко кампании.

Организаторите бяха подготвили интересна програма, с акцент върху използването на устойчиви практики за постигане на климатична неутралност и намаляване на въглеродните емисии в училище. Изготвени бяха и специални брошури, представящи дейността ни до момента. Представени бяха резултатите от проведените енергийни обиколки и замервания, осъществени от клуб „Зелени алтернативи“. Чрез специална методика и система от критерии е изчислен въглеродният отпечатък на училището ни и той е 179,314 тона въглероден диоксид по предварителни данни, преди започване на проекта. С най-голям дял са отоплението и електричеството, следвани от храненето, което трябва да бъде преобразувано в посока на повече здравословни схеми, и на трето място - мобилността, тъй като за придвижване до училище или учебни екскурзии се използват автомобили, а не еко транспорт. Под формата на забавни игри, ученици от 5 до 12 клас, предложиха оригинални идеи и изградиха собствена визия за климатична неутралност на училището ни. Участниците демонстрираха задълбочени знания по проблемите на климата и отговорно отношение към опазването и подобряване качеството на околната среда. След приключване на семинара всички те получиха награди и сертификати за участие и споделиха желанието си, подобни прояви да доведат до промени не само във физическата среда около нас, но и в начина ни на мислене.

Comments are closed.