ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017 / 2018 ГОДИНА

ПРОФИЛ „Чужди езици“
с интензивно изучаване на английски език – 1 паралелка
ПРОФИЛ: "Хуманитарни науки"
с разширено изучаване на английски език – 1 паралелка

ПРОФИЛ: "Чужди езици"
с интензивно изучаване на английски език

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
английски език,
немски език/ руски език (по избор),
български език и литература

БЕЛЕЖКИ:
Настоящият училищен учебен план е разработен в съответствие с Наредба № 4 на МОН за учебния план от 30.11.2015г. (Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език – Приложение № 2), както и с Наредба № 7 на МОН за профилираната подготовка от 11.08.2016г.
Общият сбор на часовете по профилиращите предмети, изучавани в двата гимназиални етапа по Раздел А - задължителни учебни часове и по Раздел Б - избираеми учебни часове е: Английски език – 1714 часа, Немски/ Руски език – 752 часа, Български език и литература – 1035 часа.
Паралелката е с прием след седми клас чрез изпити (тестове) по български език и литература (БЕЛ) и по математика, с петгодишен срок на обучение. Начин на формиране на бала за класиране на учениците: 2 х резултата от теста по БЕЛ + 2 х резултата от теста по математика + оценките по български език и литература и по математика от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки (по решение на Педагогическия съвет – Протокол № 4/ 03.02.2017г.).
Учениците се обучават в дневна форма на обучение при полудневна организация на учебния ден: II смяна през I учебен срок и I смяна през II учебен срок, с 40-минутен график на часовете, който е посочен в Правилника за дейността на училището.
Обучението по Информационни технологии от Раздел А – задължителни учебни часове се осъществява при делене на учениците на две групи.
Факултативните учебни часове за целия гимназиален етап на обучение не са фиксирани, за да не се ограничава правото на избор на учениците.
Всяка учебна седмица, освен посочените предмети със съответния брой часове, учениците ще имат допълнително и по един учебен час седмично: Час на класа, който се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическо самоуправление; Модул за организиране и провеждане на спортни дейности, който за постъпилите в паралелката ученици през учебната 2017/ 2018г. ще е баскетбол.
Общият сбор на часовете по профилиращите предмети, изучавани в двата гимназиални етапа по Раздел А - задължителни учебни часове и по Раздел Б - избираеми учебни часове е:
Английски език – 1714 часа,
Немски/ Руски език – 752 часа,
Български език и литература – 1035 часа.

ПРОФИЛ: "Хуманитарни науки"
с разширено изучаване на английски език

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
български език и литература,
история и цивилизация,
английски език
БЕЛЕЖКИ:
Настоящият училищен учебен план е разработен в съответствие с Наредба № 4 на МОН за учебния план от 30.11.2015г. (Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език – Приложение № 2), както и с Наредба № 7 на МОН за профилираната подготовка от 11.08.2016г.
Общият сбор на часовете по профилиращите предмети, изучавани в двата гимназиални етапа по Раздел А - задължителни учебни часове и по Раздел Б - избираеми учебни часове е: Български език и литература – 1143 часа, История и цивилизации – 950 часа, Английски език – 1400 часа.
Паралелката е с прием след седми клас чрез изпити (тестове) по български език и литература (БЕЛ) и по математика, с петгодишен срок на обучение. Начин на формиране на бала за класиране на учениците: 2 х резултата от теста по БЕЛ + 2 х резултата от теста по математика + оценките по български език и литература и по математика от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки (по решение на Педагогическия съвет – Протокол № 4/ 03.02.2017г.).
Учениците се обучават в дневна форма на обучение при полудневна организация на учебния ден: II смяна през I учебен срок и I смяна през II учебен срок, с 40-минутен график на часовете, който е посочен в Правилника за дейността на училището.
Обучението по Информационни технологии от Раздел А – задължителни учебни часове се осъществява при делене на учениците на две групи.
Факултативните учебни часове за целия гимназиален етап на обучение не са фиксирани, за да не се ограничава правото на избор на учениците.
Всяка учебна седмица, освен посочените предмети със съответния брой часове, учениците ще имат допълнително и по един учебен час седмично: Час на класа, който се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическо самоуправление; Модул за организиране и провеждане на спортни дейности, който за постъпилите в паралелката ученици през учебната 2017/ 2018г. ще е баскетбол.
Общият сбор на часовете по профилиращите предмети, изучавани в двата гимназиални етапа по Раздел А - задължителни учебни часове и по Раздел Б - избираеми учебни часове е:
Български език и литература – 1143 часа, История и цивилизации – 950 часа, Английски език – 1400 часа.

Comments are closed.