Проект “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

СУ „Петко Рачов Славейков“ е избрано за пилотно училище по проекта

Средно училище „Петко Рачов Славейков” бе избрано за пилотно училище по проекта „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, чието продължение стартира от 11.01.2016 г.
В училището ни е изграден клуб „Кариера“, изработен е план за дейностите за периода на проекта. Педагогически екип, съвместно с кариерни консултанти от Център за кариерно ориентиране – Добрич, ще осъществяват консултиране на учениците от различните етапи и степени на образование.
През месец ноември бяха осъществени първите посещения на учениците от пилотните паралелки в новоразкрития клуб „Кариера“. В процеса на срещите, учениците се запознаха с проекта, с неговите цели и предстоящите дейности, изработиха информационни плакати и постери, включиха се в обсъждания на предстоящите събития по проекта, самите те задаваха въпроси и даваха идеи.
Целта на проекта е да се създаде интегрирана система за реализация и заетост по придобитата квалификация на завършващите средно образование, в съответствие с изискванията на пазара на труда.

Програмата за кариерно ориентиране на ниво училище ще конкретизира съдържанието на кариерното ориентиране през различните етапи и степени на средното образование, както и функциите и отговорностите на педагогическите специалисти в училище за неговото реализиране. За целта са формирани екипи от педагогически специалисти в 42 пилотни училища в страната, които ще апробират модела за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище. В пилотните училища са разкрити клубове „Кариера“, където ще се провеждат обучения, тренинги, дискусии, групови консултации, семинари и др., свързани с кариерното ориентиране.

Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ е изпълняван от МОН в периода 2012 – 2015 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. От 11.01.2016 г. стартира неговото продължение в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Проектът „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” ще се изпълнява от МОН в периода 2016 – 2017г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Comments are closed.