Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

СУ „П. Р. Славейков“ бе избрано за пилотно училище за апробиране на модела за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище по проект на МОН „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. През учебната 2016/2017 година бяха обхванати ученици от първи до дванадесети клас и се проведоха занятия в 12 пилотни паралелки, съгласно календарния план за работата на училищния екип по апробиране.
Програмата за кариерно ориентиране на учениците е изцяло нов продукт без алтернатива до момента. Тя предлага както множество нови нестандартни и интересни идеи, така и усъвършенстване и надграждане на знания, умения и навици, придобити от учениците в образователно-възпитателния процес. Програмата е от особено значение за училищното образование и моментът за нейното съществуване отдавна е настъпил.
Класни ръководители на пилотни паралелки споделят в края на учебната година задоволството си от участието на учениците в проекта.
„Макар и малки, децата бяха заинтригувани и адекватно насочени при решаването на конкретни проблеми, пред които са изправени, и изборите, които правят и в училище. Особено ползотворна се оказа срещата с родители, които представиха особеностите на своята професия, пътя, който са извървели за професионалната си реализация, и трудностите, които са срещнали. Кариерните консултанти в ролята си на посредници удовлетвориха любопитството на децата за характеристиките и на други професии и с какво конкретно се занимават хората, които ги упражняват. Това определено провокира учениците да разговарят помежду си и със своите родители по въпроси, засягащи бъдещото им професионално развитие.“ (Пенка Събева, класен ръководител на 5 б клас)
„За всеки човек от особено значение е професионалната реализация и развитие. Това решение е едно от най-важните в живота ни, за което трябва да се подготвим отговорно. За учениците от седми клас този въпрос е особено актуален, защото те се намират на кръстопът в живота си, когато избират училището, което ще ги приближи максимално към желаната професия.
Неминуемо учениците разговарят по този въпрос с родителите си, но те са ангажирани, а и не са достатъчно компетентни. Ние, учителите, също не сме достатъчно актуални и атрактивни, за разлика от професионалистите кариерни консултанти. Темите, които разглеждаха през учебната година, бяха свързани със самопознанието /интереси, склонности, силни и слаби страни/, стил на учене и умения за ефективно учене, познания за училищното образование и предметите, както и алтернативите за образование и обучение.
Учениците участваха в интерактивни и аналитични упражнения за връзки между професии, индивидуални качества и интереси. Кариерните консултанти помогнаха за тяхното израстване и себеопознаване.“ (Мая Кондова, класен ръководител на 7 г клас)

„Проектът за кариерно ориентиране се оказа изключително подходящ за учениците от XII клас в нашето училище. Темата за избор на професия и адекватно насочване на усилията на абитуриените за бъдеща реализация беше в центъра на вниманието им през последната година в училище. Проведените симулации на интервю за работа, тренингите, дискусиите и практическите упражнения бяха много полезни, по думите на самите ученици, за да добият по-голяма увереност при реални ситуации за търсене на работа. Благодарение на дейностите по проекта забелязах повишаване на мотивацията им за по-добро представяне на кандидатстудентските изпити и по-отговорно отношение към избора на професия. Учениците споделиха и задоволството си от участието си в проекта във връзка със запознаването с условията и изискванията на пазара на труда и много полезната информация за работодателските организации и бизнеса в региона, служби по заетостта, държавни и общински власти, участващи и регулиращи пазара на труда.“ (Силвия Стойчева, класен ръководител на 12 а клас)
Професионалната реализация е съществена за удовлетвореността на индивида и усещането му за пълноценен живот. Семейството, училището, обществото и отношенията в него пряко влияят и формират индивидуалността на детето, както и изборите, които то прави и решенията, които взема. Практическата приложимост на Програмата за кариерно ориентиране е свързана с подпомагане на професионалното самоопределяне на ученика и вземане на правилно решение при избора на професия. Програмата формира познавателна активност у децата, стремеж към себепознание, желание за намиране на най-подходящата и удовлетворяваща алтернатива.
Прилагането в СУ „П. Р. Славейков“ на програмата за кариерно ориентиране, която e максимално гъвкава и с възможност за адаптиране в зависимост от особеностите на децата, промени ситуацията и подпомогна учениците да идентифицират възможностите, да изследват алтернативите и да дефинират професионално бъдеще, което да ги удовлетворява. През цялата учебна година учениците, подпомагани от координираните усилия на кариерните консултанти, членовете на пилотния педагогически екип, на учители и родители се учиха как да учат, как да работят, как да се подготвят за предизвикателствата на бъдещето.

Comments are closed.