Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

В СУ „Петко Рачов Славейков“ продължават занятията в пилотните паралелки, съгласно календарния план за работата на училищния екип по апробиране на Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование ”.
В поредица от срещи, разговори и дискусии през януари, февруари и март, учениците разкриваха своите желания, способности и цели, обмисляха и планираха своя кариерен път, получаваха информация и подкрепа как да реализират мечтите си за работа, за последващо образование или собствен бизнес.
Първокласниците от I а с огромно желание работиха по темите "Групите на професиите" и "Професиите, които обслужват хората" от Програмата за кариерно ориентиране на ниво училище. Оцветяваха работни листи, откриваха видими признаци за групиране на професиите, разпознаваха професии от основни професионални групи и добиваха начални знания за характеристиките на често срещани професии. Дискутираха за приликите и разликите между професиите от една и съща група.


"Какъв да стана?" бе темата по която работиха учениците от пилотния II б клас. Уп¬раж¬не¬нието „Поз¬най мо¬я¬та про¬фе¬сия“ предизвика огромен интерес сред участниците. Изясняваха се основни понятия като: работа, професия, работно място, работно облекло, средства на труда, образование. Обсъждаха връзката между професията, образованието за нея и вида трудова дейност. В клуб Кариера второкласниците се запознаха с професията на фотографа. Срещата им с фотограф бе наситена с много вълнуващи моменти и много въпроси. Гостът им разказа за необходимостта от комбинацията на технически и творчески умения, които трябва да притежава всеки професионалист, за да снима хора, продукти, места и различни събития. Имаха възможност да разгледат професионален фотоапарат.
В III а клас се проведе учебно занятие на тема „Моето любимо занимание" от ядро "Осъзнаване на възможностите" на Програмата за кариерно ориентиране на ниво училище. Децата разказваха за своите хобита, описваха любимите си занимания и какви са техните мечти за реализация, когато дойде време да „влязат“ в света на големите.


Четвъртокласниците от пилотния IV б клас работиха по темата „Познавам професията на…” и в клуб ,,Кариера” се запознаха с професията на медицинската сестра. С повишен интерес следяха разказа на здравния специалист. Научиха в какво се състои работата, какви качества са необходеми за нея, какви правила трябва да се спазват относно профилактиката, диагностиката, лечението и рехабилитацията при различните заболявания. Беше коментирано, че каквато и професия да си изберат, трябва да я харесват, да овладеят добре знанията за нея. Срещата помогна на малките ученици да научат повече за това, как избираме своята кариера и защо е важно да харесваме това, което правим.
Темите: „Про¬фе¬си¬и¬те имат ис¬то¬рия” и „Про¬фе¬си¬и¬те око¬ло мен” от ядро „Осъзнаване на възможностите” провокираха учениците от V б клас да осъзнаят връзката между очакванията си към определена професия и нейните реални измерения в практиката; да проверят мечтите си за определена професия в реалността на нейното ежедневие. Включени бяха ин¬те¬рак¬тив¬ните уп¬раж¬не¬ния за V клас– „Про¬фе¬сии и сред¬с¬т¬ва на тру¬да“ , „Про¬фе¬сии, ко¬и¬то си при¬ли¬чат“ и филм „По¬том¬с¬т-ве¬ни¬ят из¬бор на про¬фе¬сия“.
Работа по тема "Изследвам света на труда" се проведе с учениците от VI д клас. Занятието включваше филм „Поз¬на¬ти¬те и не¬поз-на¬ти¬те про¬фе¬сии“ и уп¬раж¬не¬нието „Поз¬най коя е про¬фе¬си¬я¬та“. При проведеното обучение учениците оживено откриваха наименованията на различни професии по общите им характеристики и се запознаха с по-рядко срещани професии.
Седмокласниците от пилотния VII г клас се занимаваха с темите „Умея да уча” и „Моят портрет на успеха” от ядро „Са¬моосъзнаване”. Целта бе осъзнаване на необходимостта от рационално изразходване на личното свободно време и обмисляне на варианти за разумно и удовлетворително оползотворяване на времевите ресурси. Темите предизвикаха интереса на учениците, които са пред избор къде да продължат образованието си след завършване на седми клас. Дискутираха проблемите на мотивацията за успешен избор, желанието и начините за постигане на целите.
Груповата работа с учениците от VIII а клас бе насочена към осъзнаване на възможностите и са¬моо¬съзнаване с темите: „Про¬фе¬си¬о¬нал-на кар¬та на ре¬ги¬о¬на”, „Мо¬я¬та бъ¬де¬ща про¬фе¬сия” и „Конфликти”. Учениците откриваха важните неща, които мотивират човека в неговия житейски избор. Всеки подреди ценностите по собствени критерии. Дебатираха въпроса за мястото на материалното и духовното в съвременния начин на живот. Всеки от участниците изгради свой професионален ценностен профил.
Учениците от пилотния IX а клас участваха в обсъждания на техните интереси и способности, заедно търсиха силните страни на всеки един и отбелязваха слабостите. Водещи теми на обсъжданията бяха „Не-об¬хо¬ди¬ми про¬фе¬сии”, „Ин¬ди¬ви¬ду¬ал¬на ини¬ци¬а¬ти¬ва и мо¬ти¬ва¬ция”, „Мо¬и¬те ин¬те¬ре¬си и ра¬бо¬та¬та”.
Десетокласниците от пилотния X а клас се занимаваха с темите „Да ра¬бо¬тиш за се¬бе си или да ра¬бо¬тиш за друг“, „Типове кариера“. Учениците се учиха как да разпознават своите умения, как да разчитат на силните си страни и да се справят със слабите, дискутираха въпроса за връзката между учебните предмети, които харесват в училище и избора на професия.


Дейностите с учениците от XI а клас и XII а клас бяха насочени към избора „Работа или образование“. С подчертан интерес бяха обсъждани възможностите за висше образование в България и в чужбина, както и въпроса за самостоятелното финансиране на образованието. С особено внимание и много въпроси бяха посрещнати представителите на различни висши училища, които се срещнаха с единадесетокласниците и дванадесетокласниците през месец март. Посещението на изложението „Кандидатстудентска борса 2017“ осигури информация и даде практически насоки за това как се кандидатства, какви са необходимите документи и кои са периодите за полагане на кандидатстудентските изпити. На 30 март учениците от двете пилотни паралелки се включиха в среща с работодатели от реалния сектор. Участниците в срещата дискутираха важния въпрос за откриване на професионалните алтернативи, професионалния избор и кариерния път.
Педагогическият екип в СУ „П. Р. Славейков“ интензивно работи за изграждането на динамично и активно общество от млади хора и със съдействието на кариерните консултанти от ЦКО – Добрич подпомага учениците в тяхното кариерно ориентиране, като акцентира върху взаимодействието между учене и пазар на труда. Педагозите информират, съветват и насърчават учениците да определят своя капацитет, компетенции и интереси, да вземат решения за образование, обучение и работа, и да управляват своя индивидуален живот и възможности за учене, работа и други ангажименти.

Comments are closed.