Държавен план-прием в осми клас за учебната 2024/2025 година

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 08.07.2024 г. – 10.07.2024 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

БАЛЪТ ЗА ПРИЕМ В СУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ СЕ ОБРАЗУВА КАТО СБОР ОТ СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:

  • утроения резултат от изпита по български eзик и литература (НВО);
  • резултата от изпита по математика (НВО) – веднъж;
  • оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование;
  • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование.

Оценките от свидетелството за основно образование се превръщат по скала в точки съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 1/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както следва:

„Когато за приемане на места, определени с държавния или с допълнителния план-прием, се налага превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап или за завършена основна степен на образование, се прилага следната скала:

1. отличен 6 се приравнява на 50 точки;

2. отличен 5,67 се приравнява на 47 точки;

3. отличен 5,50 се приравнява на 44 точки;

4. много добър 5,33 се приравнява на 41 точки;

5. много добър 5 се приравнява на 39 точки;

6. много добър 4,67 се приравнява на 36 точки;

7. много добър 4,50 се приравнява на 32 точки;

8. добър 4,33 се приравнява на 29 точки;

9. добър 4 се приравнява на 26 точки;

10. добър 3,67 се приравнява на 23 точки;

11. добър 3,50 се приравнява на 20 точки;

12. среден 3,33 се приравнява на 17 точки; 13. среден 3 се приравнява на 15 точки.“

РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ по приема на документи и записване на учениците  в VIII клас на места по  утвърдения държавен план-прием за СУ „Петко Рачов Славейков“ е от 08,00 ч. до 18.00 ч. в рамките на работните дни от определените срокове.

График на дейностите по приемането на учениците

Вид дейностСрок
Подаване на документи до комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.03 – 21 май 2024 г.
Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.до 04 юли 2024 г. вкл.
Подаване на документи за участие в държавния план-прием на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.08 – 10 юли 2024 г.
Обявяване на първи етап на класиранедо 12 юли 2024 г. вкл.
Записване на приетите ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране15 – 17 юли 2024 г.
Обявяване на резултатите от втори етап на класиранедо 19 юли 2024 г.
Записване на класираните ученици на втори етап на класиране22 – 24 юли 2024 г.
Обявяване на свободните места за трети етап на класиране25 юли 2024 г.
Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране26 и 29 юли 2024 г.
Обявяване на резултатите от третия етап на класиранедо 30 юли 2024 г.
Записване на класираните ученици на трети етап на класиране31 юли и 01 август 2024 г.
Обявяване на свободните места след за четвърти етап на класиранедо 02 август 2024 г. вкл.
Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране05 и 06 август 2024 г.
Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиранедо 07 август 2024 г.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране08 – 09 август 2024 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиранедо 12 август 2024 г.
Попълване на свободните места след четвърти етап на класиранеопределя се от директора, до 11 септември 2024 г.
Утвърждаване на реализирания държавен приемдо 14 септември 2024 г. вкл.

За допълнителна информация:

Сайт на РУО – Добрич https://ruodobrich.bg

Comments are closed.