ПРОЕКТ “СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

СУ „П. Р. Славейков“ е избрано за пилотно училище за апробиране на модела за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище по проект на МОН „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. През учебната 2016/2017 година са обхванати ученици от първи до дванадесети клас. Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
Средно училище"П.Р.Славейков" е единственото училище в област Добрич, което работи по проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование". Към проекта в СУ"П.Р.Славейков" е открит и клуб "Кариера" за по-добър достъп до информация за учениците. Към клуба е доставена модерна техника, чрез която информацията може да бъде онагледена. Целта на проекта е запознаване на учениците с видовете професии, с професиите на техните семейства, информация каква е дадената професия и информация за професионални училища и университети, също и начините за кандидатстване. Крайната цел на проекта е да насочи учениците към избор на бъдеща професия, която да отговаря на техните качества и способности.

Съгласно календарния план за работата на педагогическия екип по апробиране на Проект BG05M2OP001-2. 001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, през месец декември бяха проведени дейности с дванайсетте пилотни паралелки.
На етап 1-4 клас, дейностите и програмите по кариерно ориентиране са насочени към установяване и постепенно разгръщане на личностния потенциал на децата - като естествени влечения към определени дейности и занимания; като заложби и дарби, като изявени способности.
Това е периодът на създаване на първите проекти за кариерно развитие на децата, които се основават на придобиване на най-обща информация за професиите чрез наблюдения на професиите и труда на хората в населеното място, в което живеят учениците. Основната цел на работата по кариерно ориентиране на малките ученици е да се изградят нагласи за положително отношение към труда, да се осъзнае ползата от различните професии и по естествен начин да се формира желание за бъдеща професионална изява.

 


Занятията по проекта в пилотната паралелка 1а клас, с класен ръководител Цонка Илиева, бяха свързани с темата « Кой произвежда хляба?» и «Пътят на хляба до нашата трапеза». Чрез един от най-интересните герои в българските народни приказки - Житената питка, децата по достъпен и увлекателен начин получиха информация за професии, дейности и качества, които следва да притежават хората, които ги упражняват. Изброяваха последователността от професиите, които вземат участие за «превръщането » на житеното зърно в хляб и описваха дейностите, които извършват представителите на съответната професия.
Във 2 б клас се проведоха учебни занятия по темите „Имената на професиите“ и „Светът на труда около нас“ от ядро "Осъзнаване на възможностите" на Програмата за кариерно ориентиране на ниво училище". Целта на проведеното обучение беше учениците да открият наименованията на различни професии по общите им характеристики и да добият първоначални знания за отличителните черти на по-често срещаните професии. Малчуганите трябваше да отговорят на въпросите: „Какви средства на труда използва човек, който упражнява определена професия?“, „Къде работи човекът, който упражнява дадената професията?“ и „Какво образование е необходимо за упражняване на всяка от професиите?“. Децата твориха, като рисуваха професията, която им е любима. В процеса на обучението второкласниците се редуваха да правят и описание на определена професия, а останалите трябваше да познаят коя е тя и да я назоват.
С учениците от 3б клас се проведе беседа и дискусия по темите „Опознавам професиите“ и „Професията, която е най-...“. Децата се запознаха с различните групи професии и инструментите необходими за тях. Дискутираха и обсъждаха въпросите: „Коя професия е най-важна и най-полезна?“, „Има ли ненужни, излишни професии?“, „Коя е най-трудната и коя е най-желаната?“, „Как да си изберем професия?“. Всеки участник сподели професията, която харесва.
Гостува им бивш възпитаник на училището, който им разказа за професията аниматор и предизвика интерес сред малчуганите. Сподели интересни моменти от ежедневието си.

 


Учебно занятие се проведе и в пилотната паралелка на 4 б клас. В учебния час по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, чиято тема беше „Професии, който правят хората известни“, учениците бяха запознати с това, как да групират различните професии. Целта на урока беше децата да могат да откриват характерни белези и чрез тях да разпознават различните професии.
Темата „Светът на професиите“ от ядро „Осъзнаване на възможностите“ е занятие, което бе проведено в пилотните паралелки VБ и VIД клас. Първият елемент бе да разберат „Кой съм аз?“,т.е. да научат повече за самите себе си, за да са наясно със своите интереси, способности, ценности и характер. Всеки участник представи себе си по нестандартен начин. На листче учениците записаха името си и срещу всяка буква от него съставяха дума, която го характеризира.


Учениците от VII г клас и осмокласниците от пилотния VIII а клас участваха в обсъждания на техните интереси и способности, заедно търсиха силните страни на всеки един и отбелязваха слабостите. Водещи теми на обсъжданията бяха „Избор на средно училище“ за седмокласниците и „ Какво трябва да зная за себе си, за да избера професия“ за осмокласниците.
„Кои ценности са важни за мен“ беше темата на оживена дискусия в IX а клас. Дефинирайки ценностите си, човек получава яснота и фокус в живота. Благодарение на това може да взема последователни решения и да предприема съзнателни действия във всяко едно отношение.
Десетокласниците от пилотния X а клас обсъждаха своите предпочитания и търсиха отговор на въпроса „Как да избера подходящата алтернатива?“.
Груповата работа с учениците от XI а клас беше насочена към самопознанието и по-конкретно към овладяването на емоциите. Хората изпитват толкова много чувства, от еуфория до апатия и гняв и е добре поне в някаква степен да се научим да сдържаме емоциите си или да ги овладяваме така, че да поддържаме здравословни отношения с околните, особено ако сме в работна атмосфера или пред непознати.
Учениците от XII а клас обсъждаха един от най-важните за тях въпроси в момента „Какво искам и какво мога?“, защото често се случва да искаме нещо и когато го постигнем, това не ни радва или се оказва, че всъщност не точно това сме искали, или сме взели решение, съобразено с чуждо мнение.
Янка Колева,
Класен ръководител и член на
Педагогическия екип в
Пилотното училище

Боян Саркизов,
Педагогически съветник и член на
Педагогическия екип в
Пилотното училище

Comments are closed.