Финландският модел на образование – пред педагозите от СУ „П. Р. Славейков“

Семинар на тема: „Образователните системи на България и Финландия-модели и добри практики“ се проведе в СУ „П. Р. Славейков“. Задълбоченото проучване и сравнение на нормативната база на двете образователни системи, предимствата и възможностите за въвеждане на добри и работещи примери на родна почва, представи пред педагогическия колектив ЗДУД г-жа Сийка Колева. Темата, част от вътрешноквалификационната дейност в училище, предизвика интерес и дискусии за начините, с които може да се оптимизира работата в системата на родното образование. С конкретни примери бяха представени образователните закони, управлението и финансирането в системата на образованието, тяхната структура и подготовката на педагогическите кадри в двете страни. В последните години образователната система на Финландия се налага като една от най-добрите и често е определяна като „образователно чудо“.
Впечатление направи фактът, че за развитието на образованието в тази северна страна се полагат много сериозни грижи от страна на държавата, приета е единна стратегия и се спазва принцип на свобода, равенство и сътрудничество между всички субекти в образователния процес. Наред с предимствата на дигитализацията във финландските училища, колегите обсъдиха и положителните страни в нашата система, която залага на добрата традиция за формиране на умения и прилагане на творчество, когато учениците ръчно изработват предмети, за характерната емоционалност на родните училищни празници и традиции и др. Интерес предизвика и сравнението на системата от изпити и контрол на постиженията на учениците, която почти отсъства във Финландия, и крайните резултати, постигани при измерване на постиженията на учениците по програма PISA.

Comments are closed.