ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ 2021 ГОДИНА

Информирам Ви, че националното математическо състезание "Европейско кенгуру" ще се проведе на 18.03.2021 година за учениците от IV клас. Всяко училище, заявило участие в състезанието, ще получи в деня на провеждането му изпитните теми. Ще има задължението да ги разпечата в необходимия брой за своите ученици и да проведе състезанието при спазване на въведените противоепидемични мерки.
След оценяване на писмените работи директорът на всяко училище домакин (или упълномощено от него лице) предава в СУ „Петко Рачов Славейков“ бланките с попълнените отговори на учениците от IV клас с приемо-предавателен протокол (Приложение №2 - подписан и подпечатан) и декларациите за безпристрастност и поверителност на членовете на областната комисия за проверка и оценка, спазвайки следния график:
30.03.2021 г. – от 14:00 до 15:00 часа
31.03.2021 г. – от 14:00 до 15:00 часа
Работите следва да са окомплектовани в хартиена папка с надпис: име на училището, клас, брой.
Дейностите по приема ще се осъществяват в заседателната зала на втория етаж.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА СУ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“

Comments are closed.