Държавен план – прием за учебната 2016– 2017 година

СОУ”ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ” - ДОБРИЧ

Държавен  план – прием за учебната 2016 – 2017 година

ЗАБЕЛЕЖКА: Балът за класиране се образува:
за прием след VІІІ клас  :

1. Непрофилирана –   вечерна форма – като сбор от : утроената оценка по БЕЛ, удвоената оценка по история и оценката по първи чужд език от свидетелството  за завършено основно образование.
за  прием след VІІ клас  :
1. Профил “Чуждоезиков” -  по Наредба №11

СОУ”ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ” - ДОБРИЧ

Прием за учебната 2016 – 2017 година

1.    Подготвителна група  - за Вашите деца предлагаме:

  • Английски език
  • Начална компютърна грамотност
  • Логопед

2.   Начален етап  І - ІV клас

  • Качествени знания и умения  по общообразоветелните предмети
  • Целодневно или полудневно обучение
  • Столово хранене

3.   Прогимназиален етап V - VІІ клас

  • Засилено изучаване на български език  и математика
  • Компютърна грамотност и чужди езици
  • Придобиване на задълбочени знания в конктретни научни области

4.   Самостоятелна форма  - за тези, които желаят да завършат V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас

Comments are closed.